Up+ 0-15岁少儿习性培养中心
语言智能
    发布时间: 2018-07-28 17:30    
      指能有效运用口头语言和书面文字来表达自己的想法,并能了解他人的能力。这项智能包括把文法、音韵学、语义学、语言实用学结合在一起并运用自如的能力。这项能力将有助于孩子学习语言的结构、发音、意思,并进而加以结合做实际的使用。

                             
UP+阅读               想象力英语               小荷作文              广电培训