Up+ 0-15岁少儿习性培养中心
空间智能
    发布时间: 2018-07-28 17:36    
      指准确地感觉并把所感觉到的表现出来的能力。这项智能包括对色彩、线条、形状、形式、空间及它们之间关系的敏感性。这项能力将有助于孩子学习色彩、线条、形状、形式、空间以及解读图形讯息等。

                   
UP+美术               UP+ STEAM               南山围棋